ຈີນ ສົ່ງ Type-96 ເຂົ້າດວນກັບ T90. ກອງທັບລາວ ພ້ອມເຕັມທີ່ International army Game 2021

ຈີນ ສົ່ງ Type-96 ເຂົ້າດວນກັບ T90. ກອງທັບລາວ ພ້ອມເຕັມທີ່ International army Game 2021

ຈີນ ສົ່ງ Type-96 ເຂົ້າດວນກັບ T90. ກອງທັບລາວ ພ້ອມເຕັມທີ່ International army Game 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *