ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂໍຮ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ແຮງງານລາວ ໂຕນໜີຈາກສູນກັກໂຕ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂໍຮ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ແຮງງານລາວ ໂຕນໜີຈາກສູນກັກໂຕ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂໍຮ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ແຮງງານລາວ ໂຕນໜີຈາກສູນກັກໂຕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *