ປະເທດລາວຍັງຖືກຄວບຄຸມໂດຍຫວຽດນາມ

ປະເທດລາວຍັງຖືກຄວບຄຸມໂດຍຫວຽດນາມ
ນາງເວົ້າວ່າລາວບໍ່ສາມາດໄປຈາກມືຂອງຫວຽດນາມໄດ້…….

ປະເທດລາວຍັງຖືກຄວບຄຸມໂດຍຫວຽດນາມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *