ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍົກໃຫ້ເຫັນປະເດັນສຳຄັນໃນການປະຢັດຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ວັນທີ 6/8/21

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍົກໃຫ້ເຫັນປະເດັນສຳຄັນໃນການປະຢັດຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ວັນທີ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍົກໃຫ້ເຫັນປະເດັນສຳຄັນໃນການປະຢັດຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ວັນທີ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *