ລາວປິດດ່ານແລ້ວ 4 ແຂວງ ລວມທັງໝົດເກືອບ 20 ດ່ານ

ລາວປິດດ່ານແລ້ວ 4 ແຂວງ ລວມທັງໝົດເກືອບ 20 ດ່ານ

ລາວປິດດ່ານແລ້ວ 4 ແຂວງ ລວມທັງໝົດເກືອບ 20 ດ່ານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *