ຕົກໃຈ. ຜູ້ຊາຍແລະກະສັດງູເຫົ່າແຕ່ງງານກັນ. ຢູ່ ນຳ ກັນເປັນເວລາ 2 ປີ.

ຕົກໃຈ. ຜູ້ຊາຍແລະກະສັດງູເຫົ່າແຕ່ງງານກັນ. ຢູ່ ນຳ ກັນເປັນເວລາ 2 ປີ.

ຕົກໃຈ. ຜູ້ຊາຍແລະກະສັດງູເຫົ່າແຕ່ງງານກັນ. ຢູ່ ນຳ ກັນເປັນເວລາ 2 ປີ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *