( ຟັງໃຫ້ຈົບ ) ຄົງຄາມ ລາວ ກັບ ໄທ ບັນຮົບບໍ່ເເຕນ ( ເນີນພູ 1428 ບ້ານຮົ່ມເກົ້າ )

( ຟັງໃຫ້ຈົບ ) ຄົງຄາມ ລາວ ກັບ ໄທ ບັນຮົບບໍ່ເເຕນ ( ເນີນພູ 1428 ບ້ານຮົ່ມເກົ້າ )

( ຟັງໃຫ້ຈົບ ) ຄົງຄາມ ລາວ ກັບ ໄທ ບັນຮົບບໍ່ເເຕນ ( ເນີນພູ 1428 ບ້ານຮົ່ມເກົ້າ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *