ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຖືກຈັບດຳເນີນຄະດີ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ

ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຖືກຈັບດຳເນີນຄະດີ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ

ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຖືກຈັບດຳເນີນຄະດີ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *