ສາເຫດຍົກເລີກການຕັ້ງດ່ານຢູ່ຖະໜົນຫຼວງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ສາເຫດຍົກເລີກການຕັ້ງດ່ານຢູ່ຖະໜົນຫຼວງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ສາເຫດຍົກເລີກການຕັ້ງດ່ານຢູ່ຖະໜົນຫຼວງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ສາເຫດຍົກເລີກການຕັ້ງດ່ານຢູ່ຖະໜົນຫຼວງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *