NATO ເເຕກຄໍກັນ. ຝຣັ່ງ ສັ່ງນັກການທູດ ກັບປະເທດທັງຫມົດ ຕອບໂຕ ເມກາ ອອສເຕເຣຍ.

NATO ເເຕກຄໍກັນ. ຝຣັ່ງ ສັ່ງນັກການທູດ ກັບປະເທດທັງຫມົດ ຕອບໂຕ ເມກາ ອອສເຕເຣຍ.

NATO ເເຕກຄໍກັນ. ຝຣັ່ງ ສັ່ງນັກການທູດ ກັບປະເທດທັງຫມົດ ຕອບໂຕ ເມກາ ອອສເຕເຣຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *