စစ်တိုက်လေယာဥ်သုံးပြီး စတိုက်နေပြီ၊၊

စစ်တိုက်လေယာဥ်သုံးပြီး စတိုက်နေပြီ၊၊

စစ်တိုက်လေယာဥ်သုံးပြီး စတိုက်နေပြီ၊၊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *