ເຫມາະສຳລັບການໃຊ້ລາຕະເວນ ສອງຝັງເເມ່ນ້ຳຂອງ ລາວ-ໄທ BK- 9 -10-16

ເຫມາະສຳລັບການໃຊ້ລາຕະເວນ ສອງຝັງເເມ່ນ້ຳຂອງ ລາວ-ໄທ BK- 9 -10-16

ເຫມາະສຳລັບການໃຊ້ລາຕະເວນ ສອງຝັງເເມ່ນ້ຳຂອງ ລາວ-ໄທ BK- 9 -10-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *