ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເຂົ້າກັກຕົວຜູ້ຝ່າຝືນຄໍາສັ່ງ ພົບຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດ ໃນຄອບຄອງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເຂົ້າກັກຕົວຜູ້ຝ່າຝືນຄໍາສັ່ງ ພົບຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດ ໃນຄອບຄອງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເຂົ້າກັກຕົວຜູ້ຝ່າຝືນຄໍາສັ່ງ ພົບຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດ ໃນຄອບຄອງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເຂົ້າກັກຕົວຜູ້ຝ່າຝືນຄໍາສັ່ງ ພົບຢາເສບຕິດ ແລະ ອາວຸດ ໃນຄອບຄອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *