”ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ” ຜູ້ນຳລາວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ…ເພື່ອປະຊາຊົນ!!

”ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ” ຜູ້ນຳລາວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ…ເພື່ອປະຊາຊົນ!!

”ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ” ຜູ້ນຳລາວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ…ເພື່ອປະຊາຊົນ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *