ອາວຸດເດັດໂຕໃຫມ່. ໂຄງການພັດທະນາ ໂດຣນ UAV ຂອງ ສ ປປ ລາວ.

ອາວຸດເດັດໂຕໃຫມ່. ໂຄງການພັດທະນາ ໂດຣນ UAV ຂອງ ສ ປປ ລາວ.

ອາວຸດເດັດໂຕໃຫມ່. ໂຄງການພັດທະນາ ໂດຣນ UAV ຂອງ ສ ປປ ລາວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *