ສປປ.ລາວ ເລິ່ມມີການ ກະກຽມບ່ອນຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃນກໍລະນີໂຮງໝໍ ບໍ່ມີບ່ອນຮອງຮັບ

ສປປ.ລາວ ເລິ່ມມີການ ກະກຽມບ່ອນຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃນກໍລະນີໂຮງໝໍ ບໍ່ມີບ່ອນຮອງຮັບ

ສປປ.ລາວ ເລິ່ມມີການ ກະກຽມບ່ອນຮອງຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໃນກໍລະນີໂຮງໝໍ ບໍ່ມີບ່ອນຮອງຮັບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *