ພະມ້າ ຈັດລະບົບ Pantsir ຫລາຍລະບົບ ກອງທັບລາວ ຕ້ອງຈັດ S350.

ພະມ້າ ຈັດລະບົບ Pantsir ຫລາຍລະບົບ ກອງທັບລາວ ຕ້ອງຈັດ S350.

ພະມ້າ ຈັດລະບົບ Pantsir ຫລາຍລະບົບ ກອງທັບລາວ ຕ້ອງຈັດ S350.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *