ຂ່າວດັງ ລາວ-ໄທ. ປະຊາຊົນຊາວ ອຸບົນ ຂໍໃຫ້ ສປປລາວ ສີດວັກຊິນ ໃຫ້ຊາວອຸບົນ ທີ່ຫລົງເຂົ້າໄປ

ຂ່າວດັງ ລາວ-ໄທ. ປະຊາຊົນຊາວ ອຸບົນ ຂໍໃຫ້ ສປປລາວ ສີດວັກຊິນ ໃຫ້ຊາວອຸບົນ ທີ່ຫລົງເຂົ້າໄປ

ຂ່າວດັງ ລາວ-ໄທ. ປະຊາຊົນຊາວ ອຸບົນ ຂໍໃຫ້ ສປປລາວ ສີດວັກຊິນ ໃຫ້ຊາວອຸບົນ ທີ່ຫລົງເຂົ້າໄປ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *