ຝັນຮ້າຍຂອງລົດຕັງ. ເມກາ ຂາຍ Javalin ໃຫ້ກອງທັບໄທ 50ເຄື່ອງ 300ລູກ

ຝັນຮ້າຍຂອງລົດຕັງ. ເມກາ ຂາຍ Javalin ໃຫ້ກອງທັບໄທ 50ເຄື່ອງ 300ລູກ

ຝັນຮ້າຍຂອງລົດຕັງ. ເມກາ ຂາຍ Javalin ໃຫ້ກອງທັບໄທ 50ເຄື່ອງ 300ລູກ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *