ໂຮງໝໍຈະບໍ່ຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອອາການເບົາບາງ ແຕ່ໃຫ້ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນແທນ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນລາວ

ໂຮງໝໍຈະບໍ່ຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອອາການເບົາບາງ ແຕ່ໃຫ້ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນແທນ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນລາວ

ໂຮງໝໍຈະບໍ່ຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອອາການເບົາບາງ ແຕ່ໃຫ້ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນແທນ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນລາວ

ໂຮງໝໍຈະບໍ່ຮັບຜູ້ຕິດເຊື້ອອາການເບົາບາງ ແຕ່ໃຫ້ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນແທນ ລາຍລະອຽດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *