ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຄໍາກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ


ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຄໍາກະຈ່າງແຈ້ງ ຕໍ່ຄໍາເຫັນຂອງ ສສຊ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *