❝အသံမတိတ်ဖို့ လိုတယ် အလံမလိပ်ဖို့ လိုတယ်❞

❝အသံမတိတ်ဖို့ လိုတယ် အလံမလိပ်ဖို့ လိုတယ်❞

❝အသံမတိတ်ဖို့ လိုတယ် အလံမလိပ်ဖို့ လိုတယ်❞

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *