ຂ່າວດັງ ລາວ-ໄທ. ສປປ ລາວ ພ້ອມສົ່ງ ຄົນໄທ 7 ຄົນກັບປະເທດ ພ້ອມຢືນຢັນ ບໍ່ມີການສີດວັກຊິນ

ຂ່າວດັງ ລາວ-ໄທ. ສປປ ລາວ ພ້ອມສົ່ງ ຄົນໄທ 7 ຄົນກັບປະເທດ ພ້ອມຢືນຢັນ ບໍ່ມີການສີດວັກຊິນ

ຂ່າວດັງ ລາວ-ໄທ. ສປປ ລາວ ພ້ອມສົ່ງ ຄົນໄທ 7 ຄົນກັບປະເທດ ພ້ອມຢືນຢັນ ບໍ່ມີການສີດວັກຊິນ

ຂ່າວດັງ ລາວ-ໄທ. ສປປ ລາວ ພ້ອມສົ່ງ ຄົນໄທ 7 ຄົນກັບປະເທດ ພ້ອມຢືນຢັນ ບໍ່ມີການສີດວັກຊິນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *