ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າຮວບໂຕພວກມົ່ວສຸມ ຮວບໂຕໄດ້ເກືອບ 20ຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າຮວບໂຕພວກມົ່ວສຸມ ຮວບໂຕໄດ້ເກືອບ 20ຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າຮວບໂຕພວກມົ່ວສຸມ ຮວບໂຕໄດ້ເກືອບ 20ຄົນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າຮວບໂຕພວກມົ່ວສຸມ ຮວບໂຕໄດ້ເກືອບ 20ຄົນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *