ဗံု​မ​ဟု​တ​္ ပတ္မ​ဟု​တ​္ … စ​ဥ​့္​အိုး​နဲ​႔​တီး​တဲ့ ဆို​င​္း​ဆရာ

ဗံု​မ​ဟု​တ​္ ပတ္မ​ဟု​တ​္ … စ​ဥ​့္​အိုး​နဲ​႔​တီး​တဲ့ ဆို​င​္း​ဆရာ

ဗံု​မ​ဟု​တ​္ ပတ္မ​ဟု​တ​္ … စ​ဥ​့္​အိုး​နဲ​႔​တီး​တဲ့ ဆို​င​္း​ဆရာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *