ດັບ 3000ກວ່າຄົນ! ”ບັ້ນຮົບທ່າແຂກ” ກາຍເປັນບັ້ນຮົບນອງເລືອດທີ່ສຸດ…ໃນປະຫວັດສາດລາວ!

ດັບ 3000ກວ່າຄົນ! ”ບັ້ນຮົບທ່າແຂກ” ກາຍເປັນບັ້ນຮົບນອງເລືອດທີ່ສຸດ…ໃນປະຫວັດສາດລາວ!

ດັບ 3000ກວ່າຄົນ! ”ບັ້ນຮົບທ່າແຂກ” ກາຍເປັນບັ້ນຮົບນອງເລືອດທີ່ສຸດ…ໃນປະຫວັດສາດລາວ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *