ຊົມເຊີຍ! ປກສແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັບເປົ້າໝາຍຜະລິດຢາເສບຕິດ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ

ຊົມເຊີຍ! ປກສແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັບເປົ້າໝາຍຜະລິດຢາເສບຕິດ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ

ຊົມເຊີຍ! ປກສແຂວງອຸດົມໄຊ ຈັບເປົ້າໝາຍຜະລິດຢາເສບຕິດ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *