ບໍລິສັດຢູ່ ກໍາປູເຈຍ ມອບເງິນ 1.000.000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ ສູ້ກັບໄວຣັສໂຄວິດ

ບໍລິສັດຢູ່ ກໍາປູເຈຍ ມອບເງິນ 1.000.000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ ສູ້ກັບໄວຣັສໂຄວິດ

ບໍລິສັດຢູ່ ກໍາປູເຈຍ ມອບເງິນ 1.000.000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ ສູ້ກັບໄວຣັສໂຄວິດ

ບໍລິສັດຢູ່ ກໍາປູເຈຍ ມອບເງິນ 1.000.000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ ສປປລາວ ສູ້ກັບໄວຣັສໂຄວິດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *