ປະຊາຊົນບ້ານນໍ້າແບງ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ຖອກທ້ອງກະທັນຫັນແພດສັນນິຖານອາດເປັນຍ້ອນບໍລິໂພກຊີ້ນຄວາຍທີ່ຕາຍ

ປະຊາຊົນບ້ານນໍ້າແບງ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ຖອກທ້ອງກະທັນຫັນແພດສັນນິຖານອາດເປັນຍ້ອນບໍລິໂພກຊີ້ນຄວາຍທີ່ຕາຍ

ປະຊາຊົນບ້ານນໍ້າແບງ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ຖອກທ້ອງກະທັນຫັນແພດສັນນິຖານອາດເປັນຍ້ອນບໍລິໂພກຊີ້ນຄວາຍທີ່ຕາຍ

ປະຊາຊົນບ້ານນໍ້າແບງ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ຖອກທ້ອງກະທັນຫັນແພດສັນນິຖານອາດເປັນຍ້ອນບໍລິໂພກຊີ້ນຄວາຍທີ່ຕາຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *