ມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ່ວັນທີ 1-15 ຕຸລາ 2021

ມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ່ວັນທີ 1-15 ຕຸລາ 2021

ມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ່ວັນທີ 1-15 ຕຸລາ 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *