ငါ့ကို ဓါးနဲ့_လာခုတ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ ဆို_တော့..

ငါ့ကို ဓါးနဲ့_လာခုတ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ ဆို_တော့..

ငါ့ကို ဓါးနဲ့_လာခုတ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ ဆို_တော့..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *