စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရုံး ‌ဗုံးခွဲခံရမှုအခြေအနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်

စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရုံး ‌ဗုံးခွဲခံရမှုအခြေအနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်

စစ်လက်နက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရုံး ‌ဗုံးခွဲခံရမှုအခြေအနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *