က.နီ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် စစ်သင်တန်း.ဆင်း

က.နီ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် စစ်သင်တန်း.ဆင်း

က.နီ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် စစ်သင်တန်း.ဆင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *