ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນລາວ ແຈ້ງການບໍ່ຮັບຄົນໄທ ທີ່ກັກໂຕຕໍ່າກວ່າ45ວັນ ຈົນຖືກຊາວເນັດລາວວິຈານ

ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນລາວ ແຈ້ງການບໍ່ຮັບຄົນໄທ ທີ່ກັກໂຕຕໍ່າກວ່າ45ວັນ ຈົນຖືກຊາວເນັດລາວວິຈານ

ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນລາວ ແຈ້ງການບໍ່ຮັບຄົນໄທ ທີ່ກັກໂຕຕໍ່າກວ່າ45ວັນ ຈົນຖືກຊາວເນັດລາວວິຈານ

ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນລາວ ແຈ້ງການບໍ່ຮັບຄົນໄທ ທີ່ກັກໂຕຕໍ່າກວ່າ45ວັນ ຈົນຖືກຊາວເນັດລາວວິຈານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *