(၈) နှစ် အိပ်ရာပေါ်လဲနေသူကို ဆေးကုပေးတဲ့ ထူးခန့်ကျော်

(၈) နှစ် အိပ်ရာပေါ်လဲနေသူကို ဆေးကုပေးတဲ့ ထူးခန့်ကျော်

(၈) နှစ် အိပ်ရာပေါ်လဲနေသူကို ဆေးကုပေးတဲ့ ထူးခန့်ကျော်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *