ຕົກໃຈ, ເດັກຊາຍພົບເຫັນງູໃຫຍ່ຮັກກັນໃນຂະນະທີ່ໄຖນາສະ ໜາມ. ຕົວເລກໂຊກດີສາມຕົວຊື່ກົງ.

ຕົກໃຈ, ເດັກຊາຍພົບເຫັນງູໃຫຍ່ຮັກກັນໃນຂະນະທີ່ໄຖນາສະ ໜາມ. ຕົວເລກໂຊກດີສາມຕົວຊື່ກົງ.

ຕົກໃຈ, ເດັກຊາຍພົບເຫັນງູໃຫຍ່ຮັກກັນໃນຂະນະທີ່ໄຖນາສະ ໜາມ. ຕົວເລກໂຊກດີສາມຕົວຊື່ກົງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *