ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းမႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ လွည္းတန္းတြင္

ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းမႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ လွည္းတန္းတြင္

ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းမႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ လွည္းတန္းတြင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *