“ပစ်လိုက် ဂရုကိုမစိုက်တာ..လုပ်… ကျုပ်မှာ ဘာလက်နက်မှမရှိဘူး”

“ပစ်လိုက် ဂရုကိုမစိုက်တာ..လုပ်… ကျုပ်မှာ ဘာလက်နက်မှမရှိဘူး”

“ပစ်လိုက် ဂရုကိုမစိုက်တာ..လုပ်… ကျုပ်မှာ ဘာလက်နက်မှမရှိဘူး”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *