ຈີນ ຕົກໃຈ. ລົດຕັງ Type-99A ຂອງຕົນ ຖືກເມກາ ນຳໄປທົດສອບ.

ຈີນ ຕົກໃຈ. ລົດຕັງ Type-99A ຂອງຕົນ ຖືກເມກາ ນຳໄປທົດສອບ.

ຈີນ ຕົກໃຈ. ລົດຕັງ Type-99A ຂອງຕົນ ຖືກເມກາ ນຳໄປທົດສອບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *