ည ၈နာရီခြဲ UN ရဲ႕ လံုးဝမထင္ထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္ လုပ္ရက္လိုက္တာဗ်ာ စိတ္မေကာင္းဘူး

ည ၈နာရီခြဲ UN ရဲ႕ လံုးဝမထင္ထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္ လုပ္ရက္လိုက္တာဗ်ာ စိတ္မေကာင္းဘူး

ည ၈နာရီခြဲ UN ရဲ႕ လံုးဝမထင္ထားတဲ့ ေၾကညာခ်က္ လုပ္ရက္လိုက္တာဗ်ာ စိတ္မေကာင္းဘူး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *