ປະເທດຝຣັ່ງມອບເງິນ 236.000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ສປປລາວ ເພື່ອຊ່ວຍດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ສູນກັກໂຕ

ປະເທດຝຣັ່ງມອບເງິນ 236.000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ສປປລາວ ເພື່ອຊ່ວຍດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ສູນກັກໂຕ

ປະເທດຝຣັ່ງມອບເງິນ 236.000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ສປປລາວ ເພື່ອຊ່ວຍດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ສູນກັກໂຕ VDO

ປະເທດຝຣັ່ງມອບເງິນ 236.000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ສປປລາວ ເພື່ອຊ່ວຍດ້ານອາຫານ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວທີ່ສູນກັກໂຕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *