ຜູ້ນຳຕຸຣກີ ຂໍພົບ ຜູ້ນຳຣັສເຊຍ ດ່ວນ. ຫລັງເຄື່ອງບິນຮົບ ຢ່ອນໄຂ່ ຊຸດໃຫຍ່

ຜູ້ນຳຕຸຣກີ ຂໍພົບ ຜູ້ນຳຣັສເຊຍ ດ່ວນ. ຫລັງເຄື່ອງບິນຮົບ ຢ່ອນໄຂ່ ຊຸດໃຫຍ່

ຜູ້ນຳຕຸຣກີ ຂໍພົບ ຜູ້ນຳຣັສເຊຍ ດ່ວນ. ຫລັງເຄື່ອງບິນຮົບ ຢ່ອນໄຂ່ ຊຸດໃຫຍ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *