ສັກສິດອີຫຼີ! ”ພຣະເສີມ ພຣະສຸກ ພຣະໃສ” ພຣະສາມພີ້ນ້ອງຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງຂອງຄົນລາວ ທີ່ຫາຍໄປ

ສັກສິດອີຫຼີ! ”ພຣະເສີມ ພຣະສຸກ ພຣະໃສ” ພຣະສາມພີ້ນ້ອງຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງຂອງຄົນລາວ ທີ່ຫາຍໄປ

ສັກສິດອີຫຼີ! ”ພຣະເສີມ ພຣະສຸກ ພຣະໃສ” ພຣະສາມພີ້ນ້ອງຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງຂອງຄົນລາວ ທີ່ຫາຍໄປ VDO

ສັກສິດອີຫຼີ! ”ພຣະເສີມ ພຣະສຸກ ພຣະໃສ” ພຣະສາມພີ້ນ້ອງຄູ່ບ້ານຄູ່ເມືອງຂອງຄົນລາວ ທີ່ຫາຍໄປ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *