၂၈ . ၉ . ၂၀၂၁ ည ၈ နာရီခြဲ အေမစု ဒီေန႕ တရားရံုးမွာေျပာလိုက္တဲ့ျပတ္သားတဲ့အမိန္႕ေၾကာင့္ ၾကားရသူေတြအံ့ၾသ

၂၈ . ၉ . ၂၀၂၁ ည ၈ နာရီခြဲ အေမစု ဒီေန႕ တရားရံုးမွာေျပာလိုက္တဲ့ျပတ္သားတဲ့အမိန္႕ေၾကာင့္ ၾကားရသူေတြအံ့ၾသ

၂၈ . ၉ . ၂၀၂၁ ည ၈ နာရီခြဲ အေမစု ဒီေန႕ တရားရံုးမွာေျပာလိုက္တဲ့ျပတ္သားတဲ့အမိန္႕ေၾကာင့္ ၾကားရသူေတြအံ့ၾသ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *