အလိုမတူဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ဟု ပခုကၠဴမွ ကာယကံရွင္ေျပာ

အလိုမတူဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ဟု ပခုကၠဴမွ ကာယကံရွင္ေျပာ

အလိုမတူဘဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၿခိမ္းေျခာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ဟု ပခုကၠဴမွ ကာယကံရွင္ေျပာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *