ဦးသန်းရွေနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးမိသားစုဝင်တစ်ဦး ထူတ်ပြောပြီ ။

ဦးသန်းရွေနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးမိသားစုဝင်တစ်ဦး ထူတ်ပြောပြီ ။

ဦးသန်းရွေနဲ့ အနီးကပ်ဆုံးမိသားစုဝင်တစ်ဦး ထူတ်ပြောပြီ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *