ເມກາ ນາໂຕ ອື້ງຕາມກັນ.! ຣັສເຊຍ ເລີ່ມທົດສອບໂດຣນ ນິວເຄຼຍ Posedon nuclear torpedo

ເມກາ ນາໂຕ ອື້ງຕາມກັນ.! ຣັສເຊຍ ເລີ່ມທົດສອບໂດຣນ ນິວເຄຼຍ Posedon nuclear torpedo

ເມກາ ນາໂຕ ອື້ງຕາມກັນ.! ຣັສເຊຍ ເລີ່ມທົດສອບໂດຣນ ນິວເຄຼຍ Posedon nuclear torpedo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *