ကန်ပက်လက်တွင် IDPs နှစ် ဦး ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးခုနစ် ဦး ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်

ကန်ပက်လက်တွင် IDPs နှစ် ဦး ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးခုနစ် ဦး ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်

ကန်ပက်လက်တွင် IDPs နှစ် ဦး ကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးခုနစ် ဦး ကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *