”ພຣະເຈົ້າມະຫາອຸປະລາດເພັດຊະລາດ” ຊາຍຜູ້ທີ່ຖືກລືມ…ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກລາວ!

”ພຣະເຈົ້າມະຫາອຸປະລາດເພັດຊະລາດ” ຊາຍຜູ້ທີ່ຖືກລືມ…ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກລາວ!

”ພຣະເຈົ້າມະຫາອຸປະລາດເພັດຊະລາດ” ຊາຍຜູ້ທີ່ຖືກລືມ…ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກລາວ! VDO

”ພຣະເຈົ້າມະຫາອຸປະລາດເພັດຊະລາດ” ຊາຍຜູ້ທີ່ຖືກລືມ…ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກລາວ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *