ເຫດການເຮືອປີ້ນທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ ແຂວງວຽງຈັນ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ

ເຫດການເຮືອປີ້ນທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ ແຂວງວຽງຈັນ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ

ເຫດການເຮືອປີ້ນທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ ແຂວງວຽງຈັນ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ | 2021-04-05 VDO

ເຫດການເຮືອປີ້ນທີ່ອ່າງນ້ຳງື່ມ ແຂວງວຽງຈັນ | ສະໂມສອນຊາວບ້ານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *